Xuất bản thông tin

Thông báo kế hoạch tổ chức học lại cho SV K39, K40 diện ngừng học và được học tiếp nhưng có điểm học phần dưới 5 HK2 năm học 2013-2014