Xuất bản thông tin

Thông báo kết quả (dự kiến) họp xét miến giảm học phí đợt 1 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

( Dự kiến)

 

1. Học sinh, sinh viên tiếp tục được miễn học phí

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN

 

1

Trần Đình Long

27/11/1996

41KTNL

Con BB

Miễn học phí từ tháng 9/2014 đến hết khóa học

2

Đỗ Tiến Lực

4/12/1996

41ĐĐT3

Con TB

3

Lại Hữu Hoàng Duy

22/03/1989

42ML

Con BB

4

Trần Thanh Dũng

20/7/1997

42ĐĐT1

Con TB

Miễn học phí từ tháng 9/2015 đến hết khóa học

5

Đặng Văn Phi

23/9/1996

42ĐTTT

Con TB

6

Công Trung Đức

24/10/1997

42KTNL2

Con TB

7

Trương Văn Tân

15/08/1996

41ĐĐT1

Dân tộc Mường, Hộ cận nghèo

Miễn học phí đến hết tháng 6/2017

8

Phạm Vũ Bình

11/12/1998

43 KTNL1

Con TB

Miễn học phí từ tháng 9/2016 đến hết khóa học

9

Phạm Vũ Thanh

11/12/1998

43ĐĐT1

Con TB

10

Nguyễn Tuấn Anh

05/07/1997

43CNTT

Con thương binh

11

Phạm Đức Hải

28/12/1998

43KTML

Con thương binh

12

Bế Văn Tâm

05/05/1998

43 ĐĐT2

Dân tộc Nùng, hộ cận nghèo

Miễn học phí từ tháng 9/2016 đến hết tháng 12/2017. đến tháng 1/2018 nộp bổ sung giấy xác nhận hộ cận nghèo để tiếp tục hưởng chế đô MHP

 

2. Học sinh, sinh viên tiếp tục được giảm 70% học phí: 02 HSSV

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN

 

1

Khung Xuân Hưng

03/05/1996

41ĐĐT1

Dân tộc Xạ Phang  ở vùng ĐKKT-XH đặc biệt khó khăn

Giảm 70% học phí từ 1/12/2015 đến hết khóa học

2

Nguyễn Mạnh Trường

01/08/1998

43 ĐCN

Dân tộc Nùng, ở vùng ĐKKTXH đặc biệt khó khăn

Giảm 70% học phí từ năm học tháng 9/2016 đến hết khóa học

 

3. Học sinh, sinh viên tiếp tục được  giảm 50% học phí là: 01 Sinh viên

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN

1

Phạm Văn Minh

21/1/1998

 

43KTNL3

Con cán bộ CNVC, bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên

Giảm 50% học phí từ năm học tháng 9/2016 đến hết khóa học

 

4. Học sinh, sinh viên mới được xét miễn học phí đợt 2 năm học 2016 - 2017

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN

1

Hà Thế Nam

27/7/1998

43KTNL3

Dân tộc Thái

Hộ nghèo 2016

Hộ cận nghèo năm 2017

Miễn học phí từ tháng 9/2016 đến hết tháng 12/2017. Học phí kỳ I sẽ được trả lại. Đến tháng 1/2018 nộp bổ sung giấy xác nhận hộ cận nghèo để tiếp tục hưởng chế đô MHP