Xuất bản thông tin

Thông báo kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học cho HSSV khóa 39

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học

cho HSSV khóa 39 hệ Cao đẳng chính quy và TCCN- năm học 2012-2013

 

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo ban Giám hiệu, phòng Đào tạo & NCKH công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học cho HSSV khóa 39 – hệ Cao đẳng chính quy và TCCN- năm học 2012-2013 tại bảng tin trước cửa phòng trực Đào tạo (B101) từ ngày 24/9/2013 đến hết ngày 07/10/2013.

 

2. Phòng Đào tạo & NCKH nhận đơn khiếu nại của HSSV trong thời hạn từ ngày 24/9/2013 đến hết ngày 07/10/2013.

 

Nhà trường sẽ không giải quyết đơn đối với đơn đề nghị nhận được sau thời hạn quy định trên.