Xuất bản thông tin

Thông báo kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học cho SV K40, K41 hệ CĐ chính quy

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm  2016

       

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học

cho sinh viên khóa 40 và 41 – hệ Cao đẳng chính quy

Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

 

 

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo ban Giám hiệu, phòng Đào tạo & NCKH công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học cho sinh viên khóa 40 và 41 – hệ Cao đẳng chính quy – học kỳ 1- Năm học 2015-2016 tại bảng tin trước cửa phòng trực Đào tạo (B101) và trên trang WEB của Trường  từ ngày 29/2/2016 đến ngày 07/03/2016.

 

2. Phòng Đào tạo & NCKH nhận đơn khiếu nại của HSSV trong thời hạn từ ngày 29/2/2016 đến ngày 07/03/2016.

 

Nhà trường sẽ không giải quyết đơn đối với đơn đề nghị  nhận được sau thời hạn quy định trên.

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TIẾP KHÓA 40 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TIẾP KHÓA 41 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM NGỪNG HỌC KHÓA 41 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC KHÓA 41 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY