Xuất bản thông tin

Thông báo lịch học tập nội quy đầu khóa 41 hệ Cao đẳng

LỊCH HỌC TẬP NỘI QUY ĐẦU KHOÁ (KHOÁ 41 - HỆ CAO ĐẲNG)

 

Lớp(DK)

8/9/2014

9/9/2014

10/9/2014

11/9/2014

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41CĐTT

Tổ môn CT-PL(3)
P.TC - HC(1)

 

ĐTN(1)
PĐT(3)

 

P.HSSV(2)
Khoa VT(2)

 

Tổ môn CT-PL(3) 
Thảo luận(2)

 

P.C101

 

P.C101

 

P.C101

 

P.C101

 

41CĐTH
41CĐCNTT

Tổ môn CT-PL(3)
P.TC - HC(1)

 

ĐTN(1)
PĐT(3)

 

P.HSSV(2)
P.C101
KhoaCNTT(2)
P.C103

 

Tổ môn CT-PL(3) 
Thảo luận(2)

 

P.C101

 

P.C101

 

 

P.C101

 

41CĐKTN

Tổ môn CT-PL(3)
P.TC - HC(1)

 

ĐTN(1)
PĐT(3)

 

P.HSSV(2)
P.C101
KhoaNL(2)
P.C104

 

Tổ môn CT-PL(3) 
Thảo luận(2)

 

P.C101

 

P.C101

 

P.C101

 

41CĐTĐ

 

PĐT(3)
ĐTN(1)

 

P.HSSV(2)
Khoa ĐT(2)

 

P.TC- HC(1)
Tổ môn CT-PL(3)

 

Tổ môn CT-PL(3)
Thảo luận(2)

 

P.H505

 

P.H505

 

P.H505

 

P.H505

41CĐ ĐT1

 

Tổ môn CT-PL(3)
P.TC-HC(1)

 

ĐTN(1)
Tổ môn CT-PL(3)

 

P.HSSV(2)
Khoa ĐT(2)

 

PĐT(3) 
Thảo luận(2)

 

P.C101

 

P.C101

 

P.C101

 

P.C101

41CĐ ĐT2

 

Tổ môn CT-PL(3)
P.TC-HC(1)

 

ĐTN(1)
Tổ môn CT-PL(3)

 

P.HSSV(2)
Khoa ĐT(2)

 

PĐT(3) 
Thảo luận(2)

 

P.C101

 

P.C101

 

P.C101

 

P.C101

41CĐ ĐT3

 

PĐT(3)
ĐTN(1)

 

P.HSSV(2)
Khoa ĐT(2)

 

P.TC- HC(1)
Tổ môn CT-PL(3)

 

Tổ môn CT-PL(3)
Thảo luận(2)

 

P.H505

 

P.H505

 

P.H505

 

P.H505

 

 

THỜI GIAN HỌC:  Sáng :   Từ tiết 2 (7h35 phút )

     Chiều:  Từ tiết 8 (13h20 phút)