Xuất bản thông tin

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho các học sinh khóa 40 tại các trung tâm giáo dục thường xuyên