Xuất bản thông tin

Thông báo thay đổi giáo viên và thời khóa biểu các lớp

 TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HN

PHÒNG ĐÀO TẠO – NCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

------------

THÔNG BÁO

v/v thay đổi giáo viên và thời khoá biểu các lớp  

 

Căn cứ đề nghị của khoa chuyên môn;

Căn cứ thời khoá biểu các khoá;

Phòng đào tạo – NCKH thông báo về việc thay đổi giáo viên và thời khoá biểu giảng dạy các môn, cụ thể như sau:

1. Thay đổi giáo viên

T

MÔN HỌC

LỚP

GV CŨ

GIÁO VIÊN

ĐIỀU CHỈNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

CSKTNLĐHKK

43KTML

Cô Vân

Thầy Đ Hùng

Từ ngày 13/02/2017

2

CN nhiệt

43CĐT

Cô Vân

Thầy Đ Hùng

3

Máy lạnh 1

42MLĐA2

Cô Vân

Thầy Đ Hùng

4

ĐLKTL

43MLĐA

Cô Vân

Thầy Đ Hùng

5

NNLCB

43ĐTTT

Thầy Sơn

Cô Miên

Từ ngày 20/02/2017

 

2. Thay đổi thời khoá biểu

T

LỚP

MÔN

TKB CŨ

TKB

ĐIỀU CHỈNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

43ĐTTT

NNLCB

(cô Miên)

Thứ 2 (tiết 2-4), phòng H105

Thứ 6 (tiết 1-3), phòng H504

Từ ngày 20/02/2017

Thứ 5 (tiết 5-6), phòng H104

Thứ 5 (tiết 5-6), phòng H504

CSTTS

(cô Nguyệt)

Thứ 6 (tiết 2-3), phòng H104

Thứ 2 (tiết 2-3), phòng H403

KTS

(cô Nhật)

Thứ 2 (tiết 5-6), phòng H105

Thứ 2 (tiết 4-5), phòng H403

Toán 2

(cô Lê)

Thứ 5 (tiết 2-4), phòng H104

Thứ 5 (tiết 2-4), phòng H109

2

43CNTT

Toán 2

(cô Lê)

Thứ 5 (tiết 2-4), phòng H104

Thứ 5 (tiết 2-4), phòng H109

 

Đề nghị các thầy cô giáo và các em HSSV  toàn trường nghiêm túc thực hiện .