Xuất bản thông tin

Thông báo tổ chức phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời K37 – Hệ CĐ chính quy, CĐ Nghề, K38 – Hệ TCCN

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH
 
 
-------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
 
 
THÔNG BÁO
 
Về việc tổ chức phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Khoá 37 – Hệ cao đẳng chính quy, CĐ Nghề,
Khóa 38 – Hệ TCCN
------------------------
 
1. Địa điểm: Phòng trực đào tạo
 
2. Thời gian: ngày 29 tháng 7 năm 2013
 
Sáng: từ 8h00 đến 11h30- Khoa CNTT và Khoa KT Viễn thông
(37CĐTH, 37CĐVT1,2,3, 38ĐV, 38MT)
 
Chiều: từ 13h30 đến 17h00- Khoa Nhiệt lạnh và khoa Điện - Điện tử
(37CĐNL1,2, 37CĐTĐ, 37CNML, 38 ML1,2,3, 38ĐCN)
 
 Ghi chú: Khi đi lấy giấy CNTN tạm thời và bằng TN , sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc  chứng minh thư nhân dân;