Xuất bản thông tin

Thông báo triển khai cho HSSV mượn sách về nhà và quy định mượn sách


TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HN
TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
Hà Nội, Ngày 16 tháng 04 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
(Về việc triển khai Quy định mượn, trả tài liệu tại Thư viện)
 
 
- Căn cứ Quy định số 155/QĐ-CĐĐTĐL ngày 10 tháng 04 năm 2012 về việc mượn, trả tài liệu tại Thư viện.
Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo tới các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong Trường các nội dung cụ thể như sau:
1.  Đối với các phòng, khoa, trung tâm phổ biến tới toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên nội dung của Quy định số 155/QĐ-CĐĐTĐL.
2.  Phòng Công tác chính trị & Quản lý HSSV và giáo viên chủ nhiệm, CVHT của các lớp trong toàn trường phổ biến tới toàn thể học sinh, sinh viên nội dung của Quy định số 155/QĐ-CĐĐTĐL.
3.  Năm học 2011 – 2012 Trung tâm Thông tin – Thư viện thực hiện các thủ tục để giải quyết cho học sinh, sinh viên trong toàn trường mượn sách về nhà từ ngày 02/05/2012 đến ngày 30/05/2012 theo quy định.
4.  Cán bộ giảng viên, giáo viên và nhân viên liên hệ với Trung tâm Thông tin – Thư viện để được hướng dẫn thủ tục bồi thường những tài liệu đã mất trước ngày 30/06/2012.
 
 
 
PGĐ phụ trách TT TT-TV
(đã ký)
 
Nơi nhận:
-   BGH (Để báo cáo)
-   Các phòng, khoa, trung tâm
-   GVCN, CVHT
 -  Lưu văn thư
 
 
 
 
 
Lê Hồng Thanh
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

            

 

        Số:           /QĐ-CĐĐTĐL                                    

 

Hà Nội, ngày 10  tháng 04  năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

QUI ĐỊNH TẠM THỜI

 

(Về việc mượn, trả tài liệu tại Thư viện)

 
 
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
 

Điều 1. Đối tượng được mượn tài liệu

    Học sinh, sinh viên hệ chính quy tập trung và cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên đang học tập và làm việc tại trường.
Điều 2. Thẻ mượn tài liệu
   Thẻ học sinh, sinh viên được sử dụng để mượn sách tại Thư viện. Cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên phải đeo thẻ do Nhà trường cấp khi liên hệ mượn tài liệu.
Điều 3. Tài liệu mượn
   Tài liệu bạn đọc mượn tại Thư viện bao gồm sách, giáo trình, bài giảng và những tài liệu khác có tại Thư viện trừ những tài liệu không được mượn về nhà gồm: Từ điển, sách tra cứu, đề tài NCKH, luận văn, luận án và các tài liệu khác do Trung tâm Thông tin – Thư viện quy định.
Điều 4. Phương thức cho mượn
   Bạn đọc đến trước được mượn trước, nếu Thư viện đã hết sách để mượn thì Bạn đọc đăng ký và đợi.
 
Phần II
 QUY ĐỊNH RIÊNG VỚI TỪNG ĐỐI TƯỢNG.
Điều 5. Đối với học sinh, sinh viên.
 

1. Số lượng tài liệu mượn

   Số tài liệu mượn tối đa trong cùng một thời điểm là 07 tài liệu (Số tài liệu lưu trong sổ mượn). 
 

2. Thời gian mượn tối đa

- Giáo trình, bài giảng: 04 tháng (120 ngày) nhưng không mượn qua thời gian của học học kỳ.
- Tài liệu tham khảo: 02 tuần (14 ngày).
- Khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra và kiểm kê Thư viện, Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ thông báo và bạn đọc phải thực hiện trả sách theo kế hoạch.
- Bạn đọc phải trả toàn bộ tài liệu mượn và hoàn tất việc thanh toán các khoản nợ (nếu có) với Thư viện trước khi ra trường, chuyển trường, nghỉ học.
 

3. Lệ phí đặt cọc

Số tiền đặt cọc bằng tổng giá trị các tài liệu được mượn (theo giá bìa).
 

4. Thủ tục mượn trả

- Đăng ký vào phiếu xác nhận mượn tài liệu (Phụ lục 1 kèm theo Quy định này);
- Cán bộ Thư viện xác nhận Phiếu xác nhận mượn tài liệu và số tiền cần đặt cọc;
- Học sinh, sinh viên mang Phiếu xác nhận mượn tài liệu để thực hiện đặt cọc và xác nhận đã đặt cọc tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ trước khi nhận tài liệu mượn tại Thư viện;
- Khi trả sách cán bộ Thư viện sẽ kiểm tra và xác nhận tình trạng tài liệu mượn. Bạn đọc mang giấy xác nhận của Trung tâm Thông tin - Thư viện về Phòng Kế toán - Tài vụ để thực hiện thủ tục chi trả tiền đặt cọc. Tài liệu được xác nhận tình trạng bình thường thì bạn đọc được nhận lại số tiền đã đặt cọc.
Điều 6. Đối với giảng viên, giáo viên và nhân viên hợp đồng
Áp dụng các quy định như đối bạn đọc là học sinh, sinh viên.
Điều 7. Đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên trong biên chế của Nhà trường
1. Số lượng tài liệu tối đa được mượn  
Số tài liệu mượn tối đa trong cùng một thời điểm là 07 tài liệu (Số tài liệu lưu trong sổ mượn). 
 

2. Thời gian mượn tối đa

- 05 tháng (150 ngày) trong học kỳ.
- Khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra và kiểm kê Thư viện, Trung tâm Thông tin -Thư viện sẽ thông báo và bạn đọc phải thực hiện trả sách theo kế hoạch.
- Bạn đọc phải trả toàn bộ tài liệu mượn và hoàn tất việc thanh toán các khoản nợ (nếu có) với Thư viện trước khi chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ việc.
3. Thủ tục mượn trả
- Đăng ký tài liệu cần mượn với cán bộ Thư viện;
- Nhận tài liệu từ cán bộ Thư viện;
- Kí xác nhận mượn với cán bộ Thư viện.
 
PHẦN III
 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM.
Điều 8. Hình thức và mức độ xử lý vi phạm.
 

1. Không trả tài liệu đúng hạn

a. Đối với cán bộ giảng viên, giáo viên và nhân viên trong biên chế của Trường: Trung tâm Thông tin - Thư viện báo cáo với Hội đồng thi đua Nhà trường xem xét chế độ thi đua.
b. Đối với học sinh, sinh viên: Trung tâm Thông tin - Thư viện báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và Phòng Công tác chính trị & Quản lý HSSV xem xét xử lý kỷ luật. Quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn mà không trả thì xử lý như mất tài liệu (theo khoản 2 điều này).
c. Đối với giảng viên, giáo viên và nhân viên hợp đồng: Quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn mà không trả thì xử lý như mất tài liệu (theo khoản 2 điều này).
2. Tài liệu bị rách nát, rách bìa, bung gáy, ghi chép, làm bẩn, mất trang mà không thể sử dụng được nữa hoặc bị mất
- Mua lại tài liệu (đúng tên sách, đúng tác giả, đúng tên nhà xuất bản) cho Thư viện.
- Nếu không mua lại được tài liệu cho Thư viện:
+ Đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên trong biên chế: Bạn đọc phải nộp tiền bồi thường bằng 100% giá trị tài liệu đó (tính theo giá bìa).
+ Đối với bạn đọc là học sinh, sinh viên và giảng viên, giáo viên, nhân viên hợp đồng: Bạn đọc phải bồi thường số tiền bằng 100% giá trị tài liệu (tính theo giá bìa), số tiền này được trừ trong số tiền bạn đọc đã đặt cọc tại Phòng Kế toán – Tài vụ.
 

3. Cho người khác mượn thẻ

Trung tâm Thông tin – Thư viện tạm giữ thẻ, bàn giao và Phòng Công tác chính trị & Quản lý HSSV để trả thẻ cho chủ thẻ và có biện pháp xử lý theo quy định.
 
PHẦN IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 9. Hiệu lực và phân công thực hiện
- Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế QĐ số 78/ĐTĐL ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội và các quy định khác về mượn trả sách tại Thư viện.
- Trung tâm Thông tin – Thư viện phối hợp với Phòng Kế toán – Tài vụ triển khai cho bạn đọc mượn Tài liệu từ ngày 02/05/2012. Đối với cán bộ, giáo viên, giảng viên và nhân viên đang mượn Tài liệu thì thời gian mượn được tính lại từ ngày 02/05/2012. Những trường hợp làm mất sách đã mượn thì báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý theo mẫu (tại Phụ lục 2 kèm theo Quy định này) từ ngày 01/06/2012.
- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị phản ánh với Trung tâm Thông tin - Thư viện để tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu giải quyết./
 
 
 
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
 
 
 
 
 
Phạm Tiến Dũng