Xuất bản thông tin

Thông báo về việc rà soát, thống kê HSSV trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ