Xuất bản thông tin

Thông báo về việc thay đổi quy ước đặt tên lớp