Xuất bản thông tin

Thông báo về việc thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục năm học 2016 - 2017

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
 ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 206/TB-CĐĐTĐL                  Hà Nội, ngày 24 tháng 8  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục năm học 2016 - 2017

     

     Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều  của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 (Gọi là Thông tư 09);
     Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTG ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học (Gọi là Thông tư 35);
     Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với các mạng và con của họ (Gọi là Thông tư 36)
     Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội thông báo việc thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2016 - 2017 đối với HSSV như sau:

 

1. Đối tượng được miễn, giảm học phí (Theo thông tư 09)
1.1. Đối tượng được miễn học phí
a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
b) Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
c) Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
d) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:
- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;
- Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
e) Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp (bao gồm cả học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp);

1.2. Đối tượng được giảm 70% học phí
Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (trừ các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn).

1.3. Đối tượng được giảm 50% học phí
Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

 

2. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập (Theo thông tư 35)
     Sinh viên hệ cao đẳng chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

 

3. Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ ưu đãi giáo dục
3.1. Hồ sơ chế độ chính sách:
bao gồm các loại giấy tờ sau
- Đơn đề nghị theo mẫu, có xác nhận của GVCN/CVHT.
+ Đối tượng miễn, giảm học phí (Mẫu quy định theo thông tư 09)
+ Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu quy định theo Thông tư 35)
- Bản sao chứng thực các giấy tờ theo từng đối tượng (Có phụ lục kèm theo)

3.2.  Thời gian nộp hồ sơ:  Trước ngày 31/09/2016

 

4. Xác nhận cho HSSV hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi  tại địa phương (Theo Thông tư 36).
    - Đối tượng được xác nhận:
    Là con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, con của người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Con của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
    - Mẫu đơn xin xác nhận: Mẫu số 02/ƯĐGD kèm Theo Thông tư 36, có xác nhận của GVCN/CVHT. Các trường hợp HSSV chưa được Nhà trường xét hưởng chế độ miễn học phí thì nộp kèm theo Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh (hoặc Phòng Lao động và Thương binh cấp huyện nếu được Sở phân cấp).
    - Thời gian xác nhận: 
+ Học kỳ 1: Từ ngày 29/8/2016 đến hết ngày 30/9/2016.
+ Học kỳ 2: Từ ngày 6/2/2017 đến hết ngày 10/3/2016.

 

5. Tổ chức thực hiện:
- Các HSSV khóa 41, 42 đã được xét hưởng chế độ ưu đãi giáo dục từ các năm học trước không cần nộp lại hồ sơ và vẫn được tiếp tục được hưởng chế độ ưu đãi.
     - GVCN/CVHT thông báo đến HSSV, hướng dẫn và cung cấp mẫu đơn cho HSSV làm hồ sơ miễn, giảm học phí.  HSSV hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp cho GVCN/CVHT tập hợp theo lớp và nộp về phòng CTCT - Quản lý HSSV.

    KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

<đã ký>
Nơi nhận:
   - BGH (để b/c)
   - Các Phòng/Khoa/Trung tâm (để t/h)
   - Các GVCN/CVHT (để t/h)
   - Lưu VT
   
    Phạm Tiến Dũng