Xuất bản thông tin

Thông báo về việc triển khai kế hoạch tổ chức học lại cho sinh viên K39, 40 thuộc diện ngừng học và được học tiếp