Xuất bản thông tin

TKB: Các lớp Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh, từ tuần 15 (02/11/2020) đến hết tuần 18 (28/11/2020)

 

THỜI KHÓA BIỂU

Khóa 46, 47 - Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

Từ tuần 15 (02/11/2020) đến hết tuần 18 (28/11/2020)