Xuất bản thông tin

TKB: Học trực tuyến các lớp có điều chỉnh và bổ sung, thực hiện từ tuần 6 (từ ngày 06/9/2021)

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN CÁC LỚP

CÓ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG

Thực hiện từ tuần 6 (từ ngày 06/9/2021)