Xuất bản thông tin

TKB: Học trực tuyến các lớp khoa Đ-TĐH và ĐT-VT tuần từ 28/06/2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE

(Tuần từ 28/06/2021)

 

1. Các lớp của khoa Điện - Tự động hóa:

2. Các lớp của khoa Điện tử - Viễn thông: