Xuất bản thông tin

TKB: K47 hệ Cao đẳng (từ tuần 4 đến hết tuần 7) và K47 hệ Trung cấp (Hệ THCS - từ tuần 7 đến hết tuần 10)

 

THỜI KHOÁ BIỂU

K47 - CAO ĐẲNG

Từ tuần 4 (17/08/2020) đến hết tuần 7 (12/09/2020)

K47 - TRUNG CẤP (Hệ THCS)

Từ tuần 7 (7/09/2020) đến hết tuần 10 (03/10/2020)