Xuất bản thông tin

Tổ chức các lớp ôn thi và thi cấp Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT