Xuất bản thông tin

Tổng hợp danh sách học bổng kỳ 1 - K45 - 2019

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

KHÓA 45 HỆ CAO ĐẲNG; HỆ TRUNG CẤP (TẠI TRƯỜNG)

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020