Xuất bản thông tin

Trung tâm

   TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG 

 

 

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ, Điện thoại

Trung tâm

Thông tin - Thư viện

ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt

GĐ Trung tâm

Địa chỉ: B 301

Điện thoại: 

(0243)7673896, Số lẻ: 117