CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

 

 

Đơn vị

 

Họ tên

 

Chức vụ

 

Địa chỉ, Điện thoại

Phòng Tổ chức – Hành chính

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 103

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 116

CN. Ngô Thị Anh Thư

Phó phòng

  

  

Phòng Quản trị

 

ThS. Nguyễn Trọng Thanh

 

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: K 202

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 105

   

 

Phòng Đào tạo

ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 202

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 118

ThS. Nguyễn Đăng Lăng

Phó phòng

     

 

   

Phòng Công tác học sinh, sinh viên

 

ThS. Phạm Trường Sinh

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 102

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 112 

ThS. Nguyễn Phương Anh Phó trưởng phòng

 

   

Phòng Tài chính - Kế toán

CN. Nguyễn Thị Ngọc Dung

Trưởng phòng

 

Địa chỉ: B 104

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 110