KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

 

Liên hệ

- Địa chỉ: phòng 111 khu nhà K

- Số điện thoại: 0243.7673896  - Số lẻ  106

 

Lãnh đạo Khoa

- Phó phụ trách khoa: Thạc sỹ Nguyễn Minh Tuyết

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Minh Tuyết

1981

Phó PT khoa, Phụ trách Tổ bộ môn VHPT và GDTC  

Thạc sỹ

02

Phan Thị Thanh Tâm

1978

Trưởng Tổ bộ môn Ngoại ngữ 

Thạc sỹ

03

Nguyễn Thị Tươi

1982

Trưởng Tổ bộ môn CT - PL

Thạc sỹ

04

Dương Ngọc Hồng

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

05

Nguyễn T. Phương Hồng 

1978

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Dương Thị Miên

1977

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Nguyễn Thị Nhung

1976

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Đặng Hồng Phúc

1989

Giảng viên

Thạc sỹ

09 Chu Thị Quế 1980 Giảng viên Thạc sỹ

10

Nguyễn Thanh Sơn

1985

Giảng viên

Thạc sỹ

11

Nguyễn Thị Hồng Thơm

1981

Giảng viên

Thạc sỹ

12

Trương Minh Tiến

1971

Giảng viên

Thạc sỹ

 

 

Nhiệm vụ chính

 

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các môn:

- Ngoại ngữ

- Giáo dục thể chất

- Chính trị

- Pháp luật

- Các môn khoa học tự nhiên

 

Các bộ môn trực thuộc

 

          1. Tổ bộ môn Ngoại ngữ:

          - ThS. Phan Thị Thanh Tâm (Trưởng tổ bộ môn Ngoại ngữ)

          - ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

          - ThS. Đồng Thị Minh Hường

          - ThS. Nguyễn Thị Nhung

          - ThS. Đặng Hồng Phúc

          - ThS. Chu Thị Quế

          - ThS. Nguyễn Minh Tuyết

 

          2. Tổ bộ môn Chính trị - Pháp luật:

          - ThS. Nguyễn Thị Tươi (Trưởng tổ bộ môn CT - PL)

          - ThS. Phạm Tiến Dũng

          - ThS. Nguyễn Thị Phương Hồng

          - ThS. Dương Thị Miên

          - ThS. Nguyễn Thanh Sơn

          - ThS. Nguyễn Thị Tuyết Thanh

 

          3. Tổ bộ môn Văn hóa phổ thông và Giáo dục thể chất:

            - CN. Nguyễn Thị Lan Anh

          - ThS. Dương Ngọc Hồng

          - ThS. Nguyễn Đăng Lăng

          - ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga

          - CN. Nguyễn Đức Thắng

          - ThS. Nguyễn Thị Hồng Thơm

          - ThS. Trương Minh Tiến

 

 

Cơ sở vật chất   

Bao gồm:

 

01 phòng thí nghiệm Vật lý

01 phòng thí nghiệm Hóa học

01 kho Giáo dục thể chất

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2010

Quyết định số 4429/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Bằng khen "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2009 - 2010"

UBND Thành phố Hà Nội

02

2015

Quyết định số 3496/ QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Bằng khen "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014 - 2015"

UBND Thành phố Hà Nội