KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG VÀ VĂN HÓA PHỔ THÔNG

 

 

 

 

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: phòng 111 khu nhà K

- Số điện thoại: (0243) 7673896;     Số lẻ 106

- Email: gddc@dtdl.edu.vn

 

Lãnh đạo Khoa

- Phó phụ trách khoa: Thạc sỹ Nguyễn Thị Tươi

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Nguyễn Thị Tươi

1982

Phó phụ trách Khoa, Trưởng Tổ bộ môn CT-PL

Thạc sỹ

02

Phan Thị Thanh Tâm

1978

Trưởng Tổ bộ môn Ngoại ngữ

Thạc sỹ

03

Dương Ngọc Hồng

1986

Trưởng Tổ bộ môn VHPT và GDTC

Thạc sỹ

04 Nguyễn Minh Tuyết 1981 Giảng viên Thạc sỹ

05

Dương Thị Miên

1977

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Chu Thị Quế

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

07 Trương Minh Tiến 1971 Giảng viên Thạc sỹ

 

Nhiệm vụ chính

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo các môn của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các môn:

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn.

- Giáo dục thể chất

- Chính trị

- Pháp luật

- Kỹ năng giao tiếp

- Quản trị doanh nghiệp

- Các môn khoa học tự nhiên

 

Các bộ môn trực thuộc

 

          1. Tổ bộ môn Ngoại ngữ:

          - ThS. Phan Thị Thanh Tâm (Trưởng tổ bộ môn Ngoại ngữ)

          - ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

          - ThS. Đồng Thị Minh Hường

          - ThS. Chu Thị Quế

          - ThS. Nguyễn Minh Tuyết

 

          2. Tổ bộ môn Chính trị - Pháp luật:

          - ThS. Nguyễn Thị Tươi (Trưởng tổ bộ môn CT - PL)

          - ThS. Phạm Tiến Dũng

          - ThS. Dương Thị Miên

          - ThS. Nguyễn Thanh Sơn

          - ThS. Nguyễn Thị Tuyết Thanh

 

          3. Tổ bộ môn Văn hóa phổ thông và Giáo dục thể chất:

            - CN. Nguyễn Thị Lan Anh

          - ThS. Dương Ngọc Hồng

          - ThS. Nguyễn Đăng Lăng

          - ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga

          - CN. Nguyễn Đức Thắng

          - ThS. Trương Minh Tiến

 

Cơ sở vật chất   

Bao gồm:

 

01 phòng thí nghiệm Vật lý

01 phòng thí nghiệm Hóa học

01 kho Giáo dục thể chất

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2010

Quyết định số 4429/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Bằng khen "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2009 - 2010"

UBND Thành phố Hà Nội

02

2015

Quyết định số 3496/ QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Bằng khen "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014 - 2015"

UBND Thành phố Hà Nội

03 2016 Quyết định số 1307/QĐ-SGD&ĐT ngày 24/3/2016 Giấy khen GV đạt giải trong Hội thi GVDG cấp TP cho bà Chu Thị Quế Sở GD&ĐT
04 2016 Quyết định số 372/QĐ-HĐKH,SK ngày 13/6/2016 Công nhận đề tài NCKH/SKKN cho bà Nguyễn Phương Huy UBND Thành phố Hà Nội
05 2016 Quyết định số 5499/QĐ-UBND, ngày 3/10/2016 Bằng khen cho cá nhân có thành tích được phát hiện trong Cuộc thi viết về Gương ĐHTT, NTVT TP quý 3/2016 cho bà Chu Thị Quế UBND Thành phố Hà Nội
06 2016 Quyết định số 4161/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016 Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016" cho bà Chu Thị Quế UBND Thành phố Hà Nội
07 2017 Quyết định số 4913/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017 Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017" cho ông Trần Đông Hải UBND Thành phố Hà Nội
08 2017 Quyết định số 4913/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017 Danh hiệu tập thể LĐ xuất sắc năm 2017 UBND Thành phố Hà Nội
09 2017 Quyết định số 1414/QĐ-LĐTBXH ngày 01/11/2017 Giấy khen cho GV đạt giải Ba trong Hội thi NG-GDNN giỏi cho bà Nguyễn Thị Phương Hồng Sở LĐTBXH
10 2019 Quyết định số 5614/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019 Bằng khen cho bà Dương Thị Miên UBND Thành phố Hà Nội
11 2020 Quyết định 3932/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 Bằng khen cá nhân có thành tích XS trong phong trào TĐYN GĐ 2015-2020 cho bà Dương Thị Miên UBND Thành phố Hà Nội
12 2021 QĐ 4376/QĐ-UBND, 6/10/2021 Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc cho Khoa Giáo dục ĐC UBND Thành phố Hà Nội