CÁC KHOA TRỰC THUỘC TRƯỜNG

 

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ, Điện thoại

Khoa Công nghệ thông tin ThS. Trần Thị Thúy Hằng Phó trưởng khoa

Địa chỉ: B 401

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 115

Khoa Điện tử - Viễn thông

 

ThS. Đặng Quốc Chính

 

Trưởng khoa

Địa chỉ: B 404

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 119

ThS. Phạm Đức Tuấn

Phó trưởng khoa

Khoa Điện - Tự động hóa

ThS. Trần Liêm Hiệu

Trưởng khoa

Địa chỉ: B 403

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 109

Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

ThS. Đặng Quang Hùng

Phó phụ trách khoa

Địa chỉ: B 402

Điện thoại: (024) 37673896, Số lẻ: 113

Khoa Giáo dục đại cương

 

Thạc sỹ  Nguyễn Minh Tuyết

Phó trưởng khoa

Địa chỉ: K 101

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 106