CÁC KHOA TRỰC THUỘC TRƯỜNG

 

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ, Điện thoại

Khoa Công nghệ thông tin

 

ThS. Đinh Thúy Duyên

Trưởng khoa

Địa chỉ: B 401

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 115

 

ThS. Trần Thị Thúy Hằng

 

Phó khoa 

Khoa Kỹ thuật Viễn thông

 

ThS. Phạm Đức Tuấn

 

Trưởng khoa

Địa chỉ: B 404

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 119

ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt

Phó khoa

Khoa Điện – Điện tử

ThS. Đặng Quốc Chính

Trưởng khoa

Địa chỉ: B 403

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 109

Khoa Nhiệt lạnh

ThS. Đặng Quang Hùng

Phó phụ trách khoa

Địa chỉ: B 402

Điện thoại: (024) 37673896, Số lẻ: 113

Khoa Khoa học cơ bản

 

Thạc sỹ  Nguyễn Minh Tuyết

Phó khoa

Địa chỉ: K 101

Điện thoại: (0243) 7673896, Số lẻ: 106