ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường hiện có 116 người, gồm:
    - Giảng viên, giáo viên :                  79 người, chiếm 68,1%

    - Cán bộ - nhân viên:    37 người, chiếm 31,9%

   

Đội ngũ giáo viên gồm các thầy, cô giáo có đủ trình độ chuyên môn theo ngành, nghề và tiêu chuẩn chức danh giáo viên

    - Trình độ sau đại học:                     47 người

    - Trình độ kỹ sư và cử nhân:           31 người

    - Trình độ khác:                                01 người