CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. TẬP THỂ:

 

 

Trong nhiều năm, Nhà trường được Uỷ ban Nhân dân Thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác.  

 

* Bằng khen: 

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2000

Quyết định số 1601/QĐ/BGD&ĐT ngày 08/04/2000

Bằng khen: "Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo trung học chuyên nghiệp" giai đoạn 1995-2000

Bộ giáo dục và đào tạo

02

2001

 

Bằng khen: "Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"

UBND Thành phố Hà Nội

03

2003

Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 10/01/2003

Bằng khen: "Tập thể tốt"

UBND Thành phố Hà Nội

04

2003

Quyết định số 5688/QĐ-UB ngày 29/05/2003

Bằng khen: "Trường xuất sắc trong hội thi học sinh giỏi nghề"

UBND Thành phố Hà Nội

05

2003

Quyết định số 7010/QĐ-UBND ngày 19/11/2003

Bằng khen: "Trường dạy nghề xuất sắc"

UBND Thành phố Hà Nội

06

2003

 

Bằng khen: "Trường tiên tiến xuất sắc"

UBND Thành phố Hà Nội

07

2004

 

Bằng khen: "Xuất sắc trong hội thi tay nghề Asian"

UBND Thành phố Hà Nội

08

2004

Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 19/01/2005

Bằng khen: "Trường dạy nghề xuất sắc" năm 2004

UBND Thành phố Hà Nội

09

2004

Quyết định số 67/QĐ-LĐ-TB&XH ngày 19/01/2005

Bằng khen: "Trường xuất sắc trong công tác LĐ-TB&XH"

Bộ LĐTB&XH

10

2005

 

Bằng khen: "Xuất sắc trong hội thi tay nghề tự làm"

UBND Thành phố Hà Nội

11

2005

Quyết định số 7704/QĐ-UB ngày 22/01/2005

Bằng khen: "Tập thể tốt, người tốt, việc tốt" năm 2005

UBND Thành phố Hà Nội

12

2005

Quyết định số 12/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2006

Bằng khen: "Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học"

Bộ LĐTB&XH

13

2006

Quyết định số 42/QĐ-UB ngày 04/01/2006

Bằng khen: "Trường dạy nghề xuất sắc" năm 2005

UBND Thành phố Hà Nội

14

2008

Quyết định số 1085/QĐ-BGDĐT ngày 14/03/2008

Bằng khen: "Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm học 2006-2007

Bộ giáo dục và đào tạo

15

2008

Quyết định số 982/QĐ-LĐTBXH ngày 25/07/2008

Bằng khen: "Đạt thành tích xuất sắc của đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi tay nghề Toàn quốc năm 2008"

Bộ LĐTB&XH

16

2011

Quyết định số 4422/QĐ-BGDĐT ngày 26/09/2011

Bằng khen: "Trường đạt thành tích xuất sắc" năm học 2010-2011

Bộ giáo dục và đào tạo

17

2012

Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 17/01/2012

Bằng khen: "Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác" năm 2011

UBND Thành phố Hà Nội

18

2013

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 16/01/2014

 

UBND Thành phố Hà Nội

19

2014

Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 18/06/2014

 

Thủ tướng chính phủ

20 2017 Quyết định số 8388/QĐ-UBND, ngày 1/12/2017 Bằng khen: "Đã có thành tích xuất sắc năm 2017" UBND TP Hà Nội
21 2018 Quyết định số 8388-QĐ-UBND, 01/12/2018 Bằng khen: "Đã có thành tích xuất sắc năm 2018" UBND TP Hà Nội
22 2019   Bằng khen: "Đã có thành tích xuất sắc năm 2019" UBND TP Hà Nội

 

* Cờ thi đua:   

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

1998

 

Đơn vị thi đua xuất sắc năm học 1997-1998

UBND Thành phố Hà Nội

02

1999

Quyết định số 280/QĐ-UB ngày 20/01/2000

Đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 1999

UBND Thành phố Hà Nội

03

1999

Quyết định số 5430/QĐ/BGD&ĐT-VP ngày 06/12/1999

Đơn vị tiên tiến xuất sắc năm học 1998-1999

Bộ giáo dục và đào tạo

04

2001

Quyết định số 749/QĐ-UB ngày 25/01/2002

Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua

UBND Thành phố Hà Nội

05

2003

Quyết định số 1703/QĐ-LĐTBXH ngày 25/12/2003

Hoàn thành xuất sắc công tác dạy nghề năm 2002-2003

Bộ LĐTB&XH

06

2010

Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 10/02/2011

Cờ thi đua xuất sắc

UBND Thành phố Hà Nội

07

2014

Quyết định số 6409/QĐ-UBND ngày 03/12/2014

Cờ thi đua xuất sắc

UBND Thành phố Hà Nội

08

2015

Quyết định số 2242/QĐ-TTg

Cờ thi đua

Chính phủ

09 2016 Quyết định số 6794/QĐ-UBND, ngày 12/12/2016 Cờ thi đua UBND Thành phố Hà Nội

 

* Huân chương: 

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

1996

Quyết định số 882 KT/CTN ngày 25/05/1996

Huân chương lao động hạng Ba

Chủ tịch nước

02

2001

Quyết định số 786/2001/QĐ/CTN ngày 18/10/2001

Huân chương lao động hạng Nhì

Chủ tịch nước

03

2006

Quyết định số 972/2006/QĐ-CTN ngày 30/08/2006

Huân chương lao động hạng Nhất

Chủ tịch nước

04

2016

Quyết định số 1218/QĐ-CTN

Huân chương độc lập hạng Ba

Chủ tịch nước

 

2. CÁ NHÂN:

- Năm 2004: Bà Vũ Ngọc Tú - Hiệu trưởng Nhà trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2005: Bà Vũ Ngọc Tú - Hiệu trưởng Nhà trường được phong tặng Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc.

- Năm 2007: Bà Vũ Ngọc Tú - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

- Năm 2015: Ông Nguyễn Trọng Thanh - Trưởng phòng Quản trị được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Năm 2019: Ông Chu Khắc Huy - Hiệu trưởng Nhà trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Hàng năm, lãnh đạo, cán bộ, viên chức Nhà trường được Bằng khen, Giấy khen của Bộ giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Lao động thương binh và xã hội

- Giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm và cải tiến kỹ thuật.