Chiến lược phát triển

MỤC LỤC

 

 

STT

Nội dung

Trang

 

Danh mục từ viết tắt

3

1.

Mở  đầu

4

1.1.

Vai trò lập chiến lược Trường trong giai đoạn hiện nay

4

1.2.

Những cơ sở pháp lý và nguồn tư liệu xây dựng chiến lược Trường

6

2.

Môi trường hoạt động của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội trong thời gian qua

7

2.1.

Sự phát triển của ngành giáo dục-đào tạo

7

2.2.

Tình hình Thành phố Hà Nội

9

2.3.

Những liên đới của Trường  

13

3.

Tình hình Trường Cao đẳng Điện tử- Điện lạnh Hà Nội

14

3.1.

Quá trình thành lập Trường Cao đẳng Điện tử- Điện lạnh Hà Nội

14

3.2.

Hiện trạng cơ cấu tổ chức 

16

3.3.

Hiện trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên

18

3.4.

Hiện trạng cơ sở vật chất 

19

3.5.

Tài chính

21

3.6.

Thành tích và kết quả hoạt động từ khi thành lập Trường đến nay

24

3.7.

Đánh giá chung

29

3.8.

Những giá trị cốt lõi của Trường

31

4.

Bối cảnh phát triển Trường Cao đẳng §iÖn tö- §iÖn l¹nh Hµ Néi trong giai đoạn mới

32

4.1.

Bối cảnh quốc tế

32

4.2.

Bối cảnh trong nước

33

4.3.

Bối cảnh trong ngành

33

4.4.

Bối cảnh địa phương - Thành phố Hà Nội

34

4.5.

Các nhân tố chủ yếu tác động đến sự phát triển của Trường

37

4.6.

Cơ hội và thách thức

38

5.

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Điện tử-Điện lạnh Hà Nội.  Tầm nhìn đến năm 2020, mục tiêu  đến năm 2015

41

5.1.

Quan điểm phát triển

41

5.2.

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Điện tử- Điện lạnh Hà Nội

42

5.3.

Tầm nhìn đến năm 2020

42

5.4.

Mục tiêu của Trường đến năm 2015

42

6.

Các giải pháp chiến lược đến năm 2015 và kế hoạch thực hiện

47

6.1.

Các giải pháp về đào tạo

47

6.2.

Các giải pháp về nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ và quan hệ quốc tế

48

6.3.

Các giải pháp về phục vụ cộng đồng

49

6.4.

Các giải pháp về phát triển đội ngũ

49

6.5.

Các giải pháp về quản lý

50

6.6.

Các giải pháp về tài chính

51

6.7.

Các giải pháp về cơ sở vật chất

52

7.

Các chương trình hành động thực hiện chiến lược

52

7.1.

Chương trình 1: Mở các ngành đào tạo mới

52

7.2.

Chương trình 2: Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học- công nghệ

52

7.3.

Chương trình 3: Xây dựng đội ngũ giảng viên

53

7.4.

Chương trình 4: Xây dựng, cải tạo và mở rộng Trường

53

7.5.

Chương trình 5: Công tác học sinh-sinh viên

53

8.

Các bước thực hiện Chiến lược

54

9.

Tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh Chiến lược

55

9.1.

 Tổ chức thực hiện

55

9.2.

 Hệ thống chỉ số kiểm tra

55

9.3.

 Các mốc đánh giá và điều chỉnh Chiến lược

55

10.

Kết luận

55

 

Tài liệu tham khảo

58

 

Danh mục các phụ lục

58

 

 

Download Văn bản tại đây