1. CHỨC NĂNG

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu thực nghiệm khoa học, có nhiệm vụ  cung cấp  một cơ cấu  lao động đồng bộ cho ngành công nghiệp với trình độ Cao đẳng kỹ thuật, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

 

2. NHIỆM VỤ

Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
  - Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  - Đào tạo cán bộ có trình độ Cao đẳng kỹ thuật cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông;
Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Tin học ứng dụng; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử theo quy định trong cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân.

  - Đào tạo Cao đẳng nghề các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử công nghiệp; Tự động hóa công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ thông tin.

  - Đào tạo Trung cấp nghề các nghề: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; Tin học ứng dụng (các chuyên ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web, Tin học ứng dụng); Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện công nghiệp.

  - Đào tạo Sơ cấp nghề các nghề: Hàn; Điện lạnh; Điện tử dân dụng; Điện dân dụng.
  - Đào tạo lại, bồi dưỡng sơ cấp nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật theo yêu cầu của các cơ quan, xí nghiệp trong và ngoài ngành.
  - Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học kết hợp lao động sản xuất để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tế sản xuất theo quy định  của pháp luật.
  - Thực hiện các quan hệ hợp tác, liên thông, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu triển khai công nghệ với các tổ chức, cá nhân để thực hiện đa dạng hoá các loại hình đào tạo.
  - Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả tiềm năng về đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước giao. Giữ vững đời sống, đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội trong Nhà trường và địa phương nơi Trường đóng.
  - Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.
  - Quản lý cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, xây dựng đội ngũ
cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.
  - Tuyển sinh và quản lý người học.
  - Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.
  - Tổ chức cho
cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.
  - Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
  - Hợp tác quốc tế trong quá trình đào tạo.