CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

Các học phần khối kiến thức môn chung (bắt buộc)

  1. Giáo dục quốc phòng

  2. Pháp luật

  3. Chính trị

  4. Ngoại ngữ (Anh văn)

  5. Tin học

  6. Giáo dục thể chất

 

 

 

            NGÀNH TỰ ĐỘNG HOÁ

 

Các học phần chuyên môn (bắt buộc)

  1. Vẽ kỹ thuật

  2. Cơ kỹ thuật

  3. Đo lường và thiết bị đo

  4. Linh kiện điện tử

  5. Kỹ thuật mạch điện tử

  6. Kỹ thuật số và mạch logic

  7. Vi xử lý

  8. Điện tử công suất

  9. Cơ sở điều khiển tự động

  10. Thiết bị và hệ thống tự động

  11. Điều khiển dùng PLC

  12. TH Thiết bị điện tử cơ bản 1

  13. TH Thiết bị điện tử cơ bản 2

  14. TH Kỹ thuật số

  15. TH Vi xử lý 1

  16. TH Vi xử lý 2

  17. TH Điện tử công suất

  18. TH Điều khiển dùng PLC 1

  19. TH Điều khiển dùng PLC 2

  20. TH Điểu khiển tự động 1

  21. TH Điểu khiển tự động 2

 

Nhóm học phần tự chọn 

  1. TH Điện cơ bản

  2. TH Điện công nghiệp 1

  3. TH Điện công nghiệp 2

  4. An toàn lao động

  5. Máy điện và khí cụ điện

 

           NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

Các học phần chuyên môn (bắt buộc)

  1. Vẽ kỹ thuật

  2. Cơ kỹ thuật

  3. Điện cơ sở

  4. Đo lường điện

  5. Điện tử Công nghiệp

  6. Vật liệu điện

  7. Máy điện

  8. Khí cụ điện

  9. Cung cấp điện

  10. Truyền động điện

  11. Trang bị điện

  12. TH Điện tử công nghiệp 1

  13. TH Điện tử công nghiệp 2

  14. TH Điện tử cơ bản

  15. TH Điện dân dụng 1

  16. TH Điện dân dụng 2

  17. TH Điện công nghiệp 1

  18. TH Điện công nghiệp 2

 

Nhóm học phần tự chọn

  1. TH Nguội

  2. TH Máy công cụ

  3. Điều khiển tự động

  4. TH Điều khiển tự động 1

  5. TH Điều khiển tự động 2

  6. Tổ chức sản xuất

  7. An toàn điện

 

   NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

 

 Các học phần chuyên môn (bắt buộc)

  1. Toán cao cấp

  2. Vi xử lý 1

  3. Vi xử lý 2

  4. LT Bảo trì máy tính

  5. LT Mạng máy tính

  6. Hệ điều hành 1

  7. TH Kỹ thuật số

  8. TH Vi xử lý

  9. Lập trình cơ bản

  10. LT Màn hình

  11. Đo lường

  12. Vật liệu

  13. Kỹ thuật mạch

  14. Kỹ thuật số

  15. TH Điện tử cơ bản

  16. TH Bảo trì máy tính

  17. TH Màn hình

  18. TH Máy thu hình

  19. TH Mạng

 

Nhóm học phần tự chọn

  1. Thiết kế mạch điện tử

  2. Lập trình cơ sở dữ liệu

  3. Tin học Văn phòng 1

  4. Tin học Văn phòng 2

  5. Hệ điều hành 2

 

 

          NGÀNH KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

 

 Các học phần chuyên môn (bắt buộc)

  1. Toán cao cấp

  2. Đánh máy vi tính

  3. Kiến trúc máy tính 1

  4. Kiến trúc máy tính 2

  5. LT Bảo trì máy tính

  6. LT Mạng máy tính

  7. Hệ điều hành 1

  8. Tin học văn phòng 1

  9. Tin học văn phòng 2

  10. Lập trình cơ bản

  11. Cấu trúc dữ liệu

  12. Cơ sở dữ liệu

  13. Lập trình hệ thống

  14. Lập trình Web cơ bản

  15. Lập trình Web nâng cao 1

  16. TH Mạng máy tính

  17. Lập trình hướng đối tượng 1

  18. Phân tích thiết kế hệ thống

  19. Lập trình hướng đối tượng 2

  20. Lập trình cơ sở dữ liệu 1

 

Nhóm học phần tự chọn

  1. TH Bảo trì máy tính

  2. Hệ điều hành 2

  3. Lập trình cơ sở dữ liệu 2

  4. Lập trình Web nâng cao 2

  6. Lập trình hướng đối tượng 3

 

       NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

 

Các học phần chuyên môn (bắt buộc)

  1. Toán cao cấp

  2. Đánh máy vi tính

  3. Kiến trúc máy tính 1

  4. Kiến trúc máy tính 2

  5. LT Bảo trì máy tính

  6. LT Mạng

  7. Hệ điều hành 1

  8. Tin học văn phòng 1

  9. Tin học văn phòng 2

  10. Lập trình cơ bản

  11. Cấu trúc dữ liệu

  12. Cơ sở dữ liệu

  13. Đồ hoạ ứng dụng 1

  14. Đồ hoạ ứng dụng 2

  15. TH Bảo trì máy tính

  16. TH Mạng máy tính

  17. Thiết kế Web

  18. Lập trình hướng đối tượng

  19. Thiết kế báo điện tử

  20. Lập trình cơ sở dữ liệu

 

Nhóm học phần tự chọn

  1. Hệ điều hành 2

  2. Văn thư lưu trữ

  3. Kế toán đại cương

  4. Kế toán máy

  5. Đồ hoạ ứng dụng 3

 

 

 

NGÀNH MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

 

Các học phần chuyên môn (bắt buộc)

  1. Vẽ kỹ thuật

  2. Cơ kỹ thuật

  3. Nhiệt kỹ thuật

  4. Điện cơ sở

  5. Đo lường kỹ thuật lạnh

  6. Máy điện và khí cụ điện

  7. Thuỷ khí động lực

  8. Máy và thiết bị lạnh 1

  9. Máy và thiết bị lạnh 2

  10. Kỹ thuật điều hoà không khí

  11. Lắp đặt và vận hành máy lạnh

  12. Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh

  13. Thiết kế hệ thống lạnh

  14. TH Nguội

  15. TH Điện cơ bản 1

  16. TH Điện cơ bản 2

  17. TH Lạnh cơ bản 1

  18. TH Lạnh cơ bản 2

  19. TH Máy lạnh 1

  20. TH Máy lạnh 2

  21.TH Điều hoà không khí 1

  22. TH Điều hoà không khí 2

 

Nhóm học phần tự chọn

  1. Điện tử công nghiệp

  2. Tổ chức sản xuất và quản lý doanh nghiệp

  3. TH gia công đường ống 1

  4. TH gia công đường ống 2

  5. TH Điện tử công nghiệp 1

  6. TH Điện tử công nghiệp 2

NGÀNH KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

 

Các học phần chuyên môn (bắt buộc)

  1. Toán ứng dụng

  2. Vật liệu điện tử

  3. Kỹ thuật đo lường

  4. Kỹ thuật mạch

  5. Kỹ thuật số

  6. Kỹ thuật vi xử lý

  7. Kỹ thuật ghép kênh

  8. Tổ chức mạng và các dịch vụ   viễn thông

  9. Báo hiệu và Đồng bộ

  10. Kỹ thuật chuyển mạch

  11. Tổng đài điện tử số

  12. Thiết bị đầu cuối

  13. TH Điện tử cơ bản

  14. TH Viễn thông cơ bản

  15. TH Kỹ thuật số

  16. TH Vi xử lý

  17. TH Thiết bị đầu cuối

  18. TH Kỹ thuật chuyển mạch

  19. TH Mạng viễn thông

 

Nhóm học phần tự chọn

  1. Truyền dẫn hữu tuyến

  2. Truyền dẫn vô tuyến

  3. TH Cơ sở truyền dẫn viba

  4. TH các hệ thống quang

  5. TH cáp kim loại