CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

1. Lãnh đạo trường

          Gồm có Hiệu trưởng  và 2 phó Hiệu trưởng

 

2. Các phòng chức năng:

          + Phòng Tổ chức -Hành chính

          + Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

          + Phòng công tác chính trị - Quản lý học sinh sinh viên

          + Phòng Kế toán - Tài vụ.

         + Phòng Quản trị

 

3. Các khoa:

          + Khoa Khoa học Cơ bản

          + Khoa Kỹ thuật Viễn thông

          + Khoa Công nghệ Thông tin

          + Khoa Nhiệt lạnh

          + Khoa Điện - Điện tử

          + Khoa Kinh tế

 4. Trung tâm trực thuộc trường

           + Trung tâm đào tạo, hướng nghiệp và phát triển công nghệ

        + Trung tâm thông tin thư viện

 

 5. Các tổ chức Đảng và Đoàn thể.

          + Đảng bộ

          + Công Đoàn

          + ĐoànTNCS Hồ Chí Minh