CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

1. Hội đồng trường

         Hội đồng trường (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

 

2 . Ban Giám Hiệu

          Gồm có Hiệu trưởng và 2 phó Hiệu trưởng

 

3. Các phòng chức năng

          + Phòng Tổ chức - Hành chính

          + Phòng Quản lý Đào tạo

          + Phòng Tài chính - Kế toán

          Phòng Quản trị

          + Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

 

4. Các khoa

          + Khoa Giáo dục đại cương

          + Khoa Điện tử - Viễn thông

          + Khoa Công nghệ thông tin

          + Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

          + Khoa Điện - Tự động hóa

 

5. Trung tâm trực thuộc trường

          + Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

6. Tổ chức Đảng và Đoàn thể

         + Đảng bộ

              - BCH Đảng bộ

              - Các chi bộ trực thuộc

          + Công Đoàn

          + Đoàn TNCS Hồ Chí Minh