3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH

 

 

 

Biểu mẫu 21

(Kèm theo công văn số 7422  /BGDĐT-KHTC  ngày 04  tháng 11 năm 2011

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm 2015

 

TT

 

 

Nội dung

 

 

Khóa học/

Năm

tốt nghiệp

Số

sinh viên nhập học

Số

sinh viên

tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

 

Loại

xuất

sắc

Loại giỏi

Loại

khá

I

Cao đẳng chính quy

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình đại trà

 

 

 

 

 

 

1

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

(2012-2015) 2015

250

169

0

8,28

41,42

2

Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt lạnh

(2012-2015) 2015

132

105

0

0,95

16,19

3

Ngành Tin học ứng dụng

(2012-2015) 2015

45

29

0

31,03

24,13

4

Ngành Công nghệ tự động

(2012-2015) 2015

186

122

0

0

14,75

5

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện Điện tử

(2012-2015) 2015

88

53

0

1,88

24,52

II

Cao đẳng chính quy liên thông

 

 

 

 

 

 

1

Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

(2012-2014) 2015

34

28

0

3,57

32,14

2

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông

(2012-2014) 2015

39

33

0

3,03

33,33

3

Ngành Tin học ứng dụng

(2012-2014) 2015

27

20

0

0

35


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu