3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

 Các nguồn thu khác của Trường năm 2012 và dự toán năm 2013

Đơn vị tính: đồng
 
STT
Nội dung
Thực hiện 2012
Dự toán 2013
1
Thu từ hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao CN
2
Các hoạt động dịch vụ (Liên kết, đào tạo ngắn hạn)
1.260.460.120
990.000.000
 
Các nguồn thu khác của Trường năm 2011 và dự toán năm 2012
Đơn vị tính: đồng
 
STT
Nội dung
Thực hiện 2011
Dự toán 2012
1
Thu từ hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao CN
 
 
459.400.000
 
2
Các hoạt động dịch vụ (Liên kết, đào tạo ngắn hạn)
 
826.869.984
 
 Các nguồn thu khác của Trường năm 2010 và dự toán năm 2011
 
Đơn vị tính: đồng
 
STT
Nội dung
Thực hiện 2010
Dự toán 2011
1
Thu từ hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao CN
 
683.200.000
 
2
Các hoạt động dịch vụ (Liên kết, đào tạo ngắn hạn)
 
524.387.996
 
500.000.000
 
 


Các nguồn thu khác của Trường năm 2009 và dự toán năm 2010

       

Đơn vị tính: đồng

 
STT
Nội dung
Thực hiện 2009
Dự toán 2010
1
Thu từ hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao CN
0  
0  
2
Các hoạt động dịch vụ (Liên kết, đào tạo ngắn hạn)
283.590.000
775.000.000
 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu