3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 


Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp năm 2012
                             Đơn vị tính: đồng
 
STT
Nội dung
Thực hiện 2012
1
NSNN cấp chi thường xuyên
15.027.000.000
2
Chi đầu tư XDCB
16.000.000.000
 
 
Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp năm 2011
                     Đơn vị tính: đồng 
STT
Nội dung
Thực hiện 2011
1
NSNN cấp chi thường xuyên
15.818.000.000
2
Chi đầu tư XDCB
 
 8.000.000.000
  


Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp năm 2010
                   Đơn vị tính: đồng 
STT
Nội dung
Thực hiện 2010
1
NSNN cấp chi thường xuyên
             11.800.000.000
2
Chi đầu tư XDCB
                  100.000.000
 


Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp năm 2009 và dự toán năm 2010
 
                    Đơn vị tính: đồng 
STT
Nội dung
Thực hiện 2009
Dự toán    2010
1
NSNN cấp chi thường xuyên
12.551.096.834
11.800.000.000
2
Chi đầu tư XDCB
3.600.000.000
100.000.000
 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu