3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

  UỶ BAN NHÂN  DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

 

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số  7735/CĐĐTĐL  ngày 14 /11/ 2012

 của Bộ giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học,  cao đẳng năm học 2014 - 2015

 

 

Đơn vị

Số lượng ước tính           (Tính đến ngày:31/12/15)

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2014-2015

Triệu đồng/ năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng: Đào tạo theo 2 hình thức: Niên chế và Tín chỉ

 

 

Hệ A: thu theo niên chế: 420.000đ/tháng/10 tháng

                         -  

0

 

Hệ B: thu theo niên chế: 520.000đ/tháng/10 tháng

                         -  

0

 

Hệ A: thu theo tín chỉ : 115.000đ/tín chỉ / dự kiến 40 tín chỉ/năm

2,124.62

470 SV

 

Hệ B: thu theo tín chỉ : 150.000đ/tín chỉ / dự kiến 40 tín chỉ/ năm

3,042.12

563 SV

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2014-2015

Triệu đồng/ năm

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng: Liên thông

 

 

 

Hệ A: 420.000đ/ tháng/10 tháng

 

 SV

 

Hệ B: 520.000đ/tháng/10 tháng

 

 SV

5

TCCN

 

 

 

Hệ A: 370.000đ/tháng/10 tháng

209.95

33 HS

 

Hệ B: 460.000đ/tháng/10 tháng

400.20

76 HS

 

TCCN tại TTGDTX: 70.000đ/tháng/10 tháng

120.22

506HS

6

Cao đẳng nghề

 

 

 

Hệ A: 450.000đ/ tháng/10 tháng

210.45

43 SV

 

Hệ B: 560.000đ/ tháng/10 tháng

229.60

40 SV

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2014-2015

Triệu đồng/ năm

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

Đại học

 

 

 

Cao đẳng

 

 

IV

Tổng thu năm 2015

Tỷ đồng

 

 

Từ Ngân sách được sử dụng trong năm 2015

13.41

 

 

Từ học phí, lệ phí

6.33

 

 

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

 

 

Từ nguồn khác

0.28

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu