3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

 Thu nhập bình quân trong năm 2012   

(gồm: Lương cấp bậc; lương tăng thêm; tiền làm thêm giờ; các khoản phúc lợi…):
 
                                                                    Đơn vị tính: đồng/người/tháng
 
STT
Đối tượng
Thực hiện 2012
1
Giảng viên, giáo viên
9.000.000
2
Cán bộ quản lý
15.000.000
3
Nhân viên phục vụ
6.000.000
 
 Thu nhập bình quân trong năm 2011  
 
(gồm: Lương cấp bậc; lương tăng thêm; tiền làm thêm giờ; các khoản phúc lợi…):
 
                                                                    Đơn vị tính: đồng/người/tháng
 
STT
Đối tượng
Thực hiện 2011
1
Giảng viên, giáo viên
 
8.353.950
2
Cán bộ quản lý
 
9.860.400
3
Nhân viên phục vụ
 
5.185.670
 

Thu nhập bình quân trong năm 2010 
 
(gồm: Lương cấp bậc; lương tăng thêm; tiền làm thêm giờ; các khoản phúc lợi…):
 
                                                                    Đơn vị tính: đồng/người/tháng
 
STT
Đối tượng
Thực hiện 2010
1
Giảng viên, giáo viên
 
6.278.730
2
Cán bộ quản lý
 
7.410.960
3
Nhân viên phục vụ
3.877.614
 

Thu nhập bình quân trong năm 2009 và ước thực hiện năm 2010

(gồm: Lương cấp bậc; lương tăng thêm; tiền làm thêm giờ; các khoản phúc lợi…):
 
                                                                    Đơn vị tính: đồng/người/tháng
 
STT
Đối tượng
Thực hiện 2009
Ước thực hiện 2010
1
Giảng viên, giáo viên
3.534.000
3.799.354
2
Cán bộ quản lý
4.182.000
4.500.523
3
Nhân viên phục vụ
2.473.000
2.651.297
 
 
 
 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu