3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

  UỶ BAN NHÂN  DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

 

Biểu mẫu 23

(Kèm theo công văn số 7422  /BGDĐT-KHTC  ngày 04  tháng 11 năm 2011

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học

                                                                         Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

 

 

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH,

Tến sỹ

Thạc sĩ

Cử nhân

khác

 

1

2

(3+4+5+6+7+8)

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

79

 

 

 

60

18

1

1

Ban giám hiệu

3

 

 

 

3

 

 

2

Phòng Đào tạo

5

 

 

 

5

 

 

3

Phòng CTCT&QLHSSV

8

 

 

 

5

3

 

4

Phòng TC-HC

2

 

 

 

1

1

 

5

Phòng Quản trị

2

 

 

 

1

1

 

6

Khoa Điện - Điện tử

12

 

 

 

7

5

 

7

Khoa Nhiệt lạnh

9

 

 

 

5

4

 

8

Khoa KTVT

12

 

 

 

11

1

 

8

Khoa CNTT

10

 

 

 

9

1

 

10

Khoa KHCB

12

 

 

 

10

2

 

11

Trung tâm ĐT&HN

3

 

 

 

2

 

1

12

Trung tâm TTTV

1

 

 

 

1

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu