3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH  
 
BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2011-2012 
 
(Kèm theo công văn số 7422   /BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011 
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
- Hình thức công khai: Báo cáo cấp trên, đăng tải trên website của trường
- Địa chỉ website: www.dtdl.edu.vn
 
TT
Thông tin
Đơn vị
Số lượng


1
Số ngành trường đang đào tạo
Ngành
4
 
2
Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra
Ngành
4
 
3
Diện tích đất của trường
Ha
1.4
 
4
Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:
m2
5.300
 
4.1
Diện tích phòng học các loại
-
 
 
2.160
 
4.2
Diện tích thư viện
-
 
 
140
 
4.3
Diện tích phòng thí nghiệm
-
 
 
150
 
4.4
Diện tích nhà xưởng thực hành
-
 
 
2.500
 
5
Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
m2
600
 
6
Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:
Người
82
 
6.1
Giáo sư
-
 
 
0
 
6.2
Phó giáo sư
-
 
 
0
 
6.3
TSKH, tiến sỹ
-
 
 
0
 
6.4
Thạc sỹ
-
 
 
34
 
6.5
Cử nhân
-
 
 
47
 
7
Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:
Người
 
 
7.1
Nghiên cứu sinh
-
 
 
7.2
Học viên cao học
-
 
 
 
 
7.3
Đại học
-
 
 
 
 
7.4
Cao đẳng
-
 
 
2270
 
7.5
Trung cấp chuyên nghiệp
-
 
 
637
 
8
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
%
41.5
 
9
Mức học phí hệ chính quy năm 2011-2012:
Tr. đồng/năm
 
 
9.1
Tiến sỹ
-
 
 
9.2
Thạc sỹ
-
 
 
9.3
Đại học
-
 
 
9.4
Cao đẳng chính quy được cấp ngân sách đào tạo
-
260
 
10
Tổng thu năm 2010
Tỷ đồng
 
 
10.1
Từ ngân sách
-
 
 
12,9
 
10.2
Từ học phí, lệ phí
-
 
 
5,23
 
10.3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
-
 
 
0
 
10.4
Từ nguồn khác
-
 
 
0,01
 
 
 
 
                                                                          Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011
 
                                                                                      Hiệu trưởng
                                                                                       (đã ký)
                                                                                       Nguyễn Văn Trên
 
 
 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH 
 
                                                             Biểu mẫu 24
 
(Kèm theo công văn số   7422    /BGDĐT-KHTC ngày 4   tháng 11 năm 2011
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2011-2012
 
 
 
Đơn vị
Số lượng
I
Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2011-2012
Triệu đồng/năm
 
1
Tiến sỹ
 
 
2
Thạc sỹ
 
 
3
Đại học
 
 
4
Cao đẳng
2,60
 
II
Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2011-2012
Triệu đồng/năm
 
1
Tiến sỹ
 
 
2
Thạc sỹ
 
 
3
Đại học
 
 
4
Cao đẳng không được Thành phố cấp ngân sách đào tạo
3,20
 
III
Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2011-2012
Triệu đồng/năm
 
1
Tiến sỹ
 
 
2
Thạc sỹ
 
 
3
Đại học
 
 
4
Cao đẳng
3,200
 
IV
Tổng thu năm 2010
Tỷ đồng
 
1
Từ Ngân sách
12,19
 
2
Từ học phí, lệ phí
5,23
 
3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
0
 
4
Từ nguồn khác.
0,01
 
 
CỘNG
17,43
 
 Chưa có lời bình nào. Bắt đầu