3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014

(Kèm theo công văn số:  289 /CĐĐTĐL  ngày 11 tháng 12 năm 2013)

 

- Hình thức công khai: Báo cáo cấp trên, đăng tải trên website của trường

- Địa chỉ website: www.dtdl.edu.vn

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

 
 

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

6

 

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

6

 

3

Diện tích đất của trường

Ha

1,4

 

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

9.394

 

4.1

Diện tích phòng học các loại

-

3.272

 

4.2

Diện tích thư viện

-

170

 

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

-

197

 

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

-

2.155

 

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

3.600

 

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

76

 

6.1

Giáo sư

-

 

 

6.2

Phó giáo sư

-

 

 

6.3

TSKH, tiến sỹ

-

 

 

6.4

Thạc sỹ

-

54

 

6.5

Cử nhân

-

21

 

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

2.520

 

7.1

Nghiên cứu sinh

-

 

 

7.2

Học viên cao học

-

 

 

7.3

Đại học

-

 

 

7.4

Cao đẳng

-

1.824

 

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

-

696

 

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

72,36

 

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014:

Tr. đồng/năm/học sinh

 

 

9.1

Tiến sỹ

-

 

 

9.2

Thạc sỹ

-

 

 

9.3

Đại học

-

 

 

9.4

Cao đẳng

-

 

 

 

Thu theo niên chế:

 - Hệ A: 360.000 đ/tháng/10 tháng

 - Hệ B: 450.000 đ/tháng/10 tháng

 

-

 

3,6

4,5

 

 

Thu theo tín chỉ:

- Hệ A: 95.000 đ/40 tín chỉ/năm

- Hệ B: 125.000 đ/40 tín chỉ/năm

 

-

 

3,8

5,0

 

 

Cao đẳng liên thông:

- Hệ A: 360.000 đ/tháng/10 tháng

- Hệ B: 450.000 đ/tháng/10 tháng

 

-

 

3,6

4,5

 

 

Cao đẳng nghề:

- Hệ A: 420.000 đ/tháng/10 tháng

- Hệ B: 530.000 đ/tháng/10 tháng

 

-

 

4,2

5,3

 

10

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

 

 

10.1

Từ ngân sách

-

15,027

 

10.2

Từ học phí, lệ phí

-

9,533

 

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

-

 

 

10.4

Từ nguồn khác

-

1,260

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu