Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

 

Học phí, lệ phí và các khoản phải thu khác từ người học
năm học 2009 - 2010
 
Về mức thu học phí năm học (2009 - 2010): Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
+ Hệ Cao đẳng:
         Trong đó: -Sinh viên Hà Nội : 150.000 đ/tháng
                           -Sinh viên Ngoại tỉnh         : 200.000 đ/tháng
+ Hệ liên thông                                            : 200.000 đ/tháng
+ Hệ TCCN:
          Trong đó: -Học sinh Hà Nội             : 80.000 đ/tháng
                         -Học sinh Ngoại tỉnh         : 100.000 đ/tháng
+ Hệ TCN:
          Trong đó: -Học sinh Hà Nội             : 40.000 đ/tháng
                         -Học sinh Ngoại tỉnh         : 80.000 đ/tháng
+ Số tháng thu                        : 10 tháng 
 
- Mức học phí dự kiến cho cả khóa học: 
+ Hệ Cao đẳng (30 tháng)    :
         Trong đó: -Sinh viên Hà Nội : 4.500.000 đ/khóa
                        -Sinh viên Ngoại tỉnh         : 6.000.000 đ/khóa
+ Hệ liên thông (15 tháng)                        : 3.000.000 đ/khóa
+ Hệ TCCN (20 tháng)         :
         Trong đó: -Học sinh Hà Nội : 1.600.000 đ/khóa                    
                        -Học sinh Ngoại tỉnh          : 2.000.000 đ/khóa
+ Hệ TCN:(20 tháng)
          Trong đó: -Học sinh Hà Nội             :    800.000 đ/khóa
                         -Học sinh Ngoại tỉnh         : 1.600.000 đ/khóa
 
Về mức thu lệ phí tuyển sinh năm học (2009 - 2010):
* Lệ phí đăng ký dự thi, xét tuyển : 
Hệ cao đẳng : ( Dự thi)                    : 40.000 đ/SViên      
Hệ trung cấp : ( Xét tuyển)             : 30.000 đ/HSinh 
* Lệ phí dự thi : 
Hệ cao đẳng:  20.000đ/SViên        
 
- Về các khoản thu khác (Năm học 2009-2010) :  
* Bảo hiểm thân thể : ( Tự nguyện )
Hệ Cao đẳng :                                 103.000đ/1SViên/3năm
Hệ TCCN     :                                  70.000đ/1HSinh/2năm
* Bảo hiểm y tế : ( Tự nguyện )
Hệ Cao đẳng :                                   30.000đ/1SViên/3tháng
Hệ TCCN      :                                  30.000đ/1HSinh/3tháng
* Khám sức khoẻ : 40.000đ/1SViên, học sinh
* Kinh phí đoàn đội hội      : 18.000đ/1SViên, học sinh/1năm
* Áo thực hành đồng phục  : 52.000đ/1học sinh, sinh viên
* Thẻ học sinh, sinh viên    : 20.000đ/ 1học sinh, sinh viên
* Kinh phí nhập học            : 30.000đ/ 1học sinh, sinh viên
* Nước uống                        : 20.000đ/ 1học sinh, sinh viên
 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu