Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

 Học phí, lệ phí và các khoản phải thu khác từ người học

năm học 2010 - 2011
 
Về mức thu học phí năm học (2010 - 2011): Căn cứ  Nghị định 49/2010/NĐ-CP
+ Hệ Cao đẳng:
         Trong đó: - Sinh viên Hà Nội :  1.000.000  đ/1 kỳ
                        - Sinh viên Ngoại tỉnh   : 1.250.000 đ/1 kỳ
+ Hệ liên thông
           Trong đó: - Học sinh Hà Nội  :  1.000.000   đ/1 kỳ
                          - Học sinh Ngoại tỉnh  : 1.250.000   đ/1 kỳ                       
+ Hệ TCCN
          Trong đó: - Học sinh Hà Nội  :   900.000  đ/1 kỳ
                        - Học sinh Ngoại tỉnh  : 1.100.000        đ/1 kỳ
+ Hệ TCN: không có HS
          Trong đó: -Học sinh Hà Nội :   đ/tháng
                         -Học sinh Ngoại tỉnh  :  đ/tháng
+ Số tháng thu : 10 tháng
  
- Mức học phí dự kiến cho cả khóa học:
 + Hệ Cao đẳng (30 tháng)    :
         Trong đó: -Sinh viên Hà Nội :    30.000.000  đ/khóa ( Dự kiến)
                        -Sinh viên Ngoại tỉnh : 37.500.000 đ/khóa
+ Hệ liên thông (15 tháng)                     :                               
        Trong đó: - Sinh viên Hà Nội :    15.000.000  đ/khóa
                       - Sinh viên Ngoại tỉnh : 18.750.000 đ/khóa
+ Hệ TCCN (20 tháng)         :
         Trong đó: - Học sinh Hà Nội :  18.000.000  đ/khóa                    
                        - Học sinh Ngoại tỉnh  :22.000.000 đ/khóa
+ Hệ TCN:(20 tháng): không có HS
          Trong đó: - Học sinh Hà Nội :  đ/khóa
                         - Học sinh Ngoại tỉnh :   đ/khóa
Về mức thu lệ phí tuyển sinh năm học (2010 - 2011):
* Lệ phí đăng ký dự thi, xét tuyển : 
Hệ cao đẳng : ( Dự thi)  :   30.000 đ/SViên      
Hệ trung cấp : ( Xét tuyển)   :   30.000 đ/HSinh      
* Lệ phí dự thi : 
Hệ cao đẳng :    50.000 đ/Sviên        
 
- Về các khoản thu khác (Năm học 2010-2011) :
 * Bảo hiểm thân thể : ( Tự nguyện )
Hệ Cao đẳng :    103.000  /1SViên/3năm
Hệ TCCN     :     70.000đ đ/1HSinh/2năm
* Bảo hiểm y tế : ( Tự nguyện )
Hệ Cao đẳng :   184.000 đ/1SViên/1năm
Hệ TCCN   :    184.000 đ/1HSinh/1năm
* Khám sức khoẻ :     50.000đ/1SViên, học sinh
* Kinh phí đoàn đội hội  :    18.000đ/1SViên, học sinh/1năm
* Áo thực hành đồng phục  :  75.000đđ/1học sinh, sinh viên
* Thẻ học sinh, sinh viên    :    20.000đ/ 1học sinh, sinh viên
* Kinh phí nhập học            :  30.000đ/ 1học sinh, sinh viên
* Nước uống                        :  20.000đ/ 1học sinh, sinh viên

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu