Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

 Học phí, lệ phí và các khoản phải thu khác từ người học(năm học 2012 - 2013) 

- Về mức thu học phí năm học (2012 - 2013):
+ Hệ Cao đẳng:
  Trong đó: - Sinh viên Hà Nội : Niên chế: 300.000đ/1 tháng   
Tín chỉ: 80.000đ/1TC
          - Sinh viên Ngoại tỉnh  : Niên chế: 380.000đ/1 tháng 
Tín chỉ: 105.000đ/1TC
+ Hệ liên thông  :
          -Sinh viên Hà Nội :        300.000  đ/1 tháng
-Sinh viên Ngoại tỉnh:    380.000 đ/1 tháng 
+ Hệ TCCN:
          Trong đó: -Học sinh Hà Nội             :         270.000 đ/1 kỳ
                        -Học sinh Ngoại tỉnh         :  340.000  đ/1 kỳ
Số tháng thu 1 năm học: 10 tháng  
- Mức học phí dự kiến cho cả khóa học: 
+ Hệ Cao đẳng (30 tháng)    :
         Trong đó: -Sinh viên Hà Nội :           9.000.000 đ/khóa
                       -Sinh viên Ngoại tỉnh         :      11.400.000 đ/khóa
+ Hệ liên thông (15 tháng):     
-Sinh viên Hà Nội :        4.500.000  đ/1 khóa
-Sinh viên Ngoại tỉnh:    5.700.000  đ/1 khóa
+ Hệ TCCN (20 tháng)         :
         Trong đó: -Học sinh Hà Nội :            5.400.000  đ/1 khóa
                       -Học sinh Ngoại tỉnh          :      6.800.000  đ/1 khóa
- Về mức thu lệ phí tuyển sinh năm 2012:
* Lệ phí đăng ký dự thi, xét tuyển : 
Hệ cao đẳng : ( Dự thi)                    :          50.000 đ/SViên      
Hệ trung cấp : ( Xét tuyển)             : 30.000 đ/HSinh    
 * Lệ phí dự thi : 
Hệ cao đẳng :         30.000 đ/SViên  
- Về các khoản thu khác Năm 2012:  
* Bảo hiểm thân thể : ( Tự nguyện )
Hệ Cao đẳng :               237.000 đ/1SViên/3năm
Hệ TCCN     :            158.000 đ/1HSinh/2năm
* Bảo hiểm y tế : ( Tự nguyện )
Hệ Cao đẳng :              66.250 đ/1SViên/3tháng
Hệ TCCN      :                66.250        đ/1HSinh/3tháng
* Khám sức khoẻ :         50.000 đ/1SViên, học sinh
* Áo thực hành đồng phục  :   90.000 đ/1học sinh, sinh viên
* Thẻ học sinh, sinh viên    :    30.000 đ/ 1học sinh, sinh viên

* Nước uống        : 25.000đ/ 1HSSV/ 1năm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu