Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Biểu mẫu 24

( kèm theo công văn số 8448/BGD ĐT - KHTC ngày 22/11/2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2012-2013

 

 

 

 

Đơn vị

Số l­ợng       

I

Học phí hệ chính quy ch­ương trình đại trà năm học 2013-2014

Triệu đồng/ năm/hc sinh

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng: Đào tạo theo 2 hình thức: Niên chế và Tín chỉ

 

 

 

Hệ A: thu theo niên chế: 360.000đ/tháng/10 tháng

 3,6

 

 

Hệ B: thu theo niên chế: 450.000đ/tháng/10 tháng

 4,5

 

 

Hệ A: thu theo tín chỉ : 95.000đ/tín chỉ / dự kiến 40 tín chỉ/năm

 3,8

 

 

Hệ B: thu theo tín chỉ : 125.000đ/tín chỉ / dự kiến 40 tín chỉ/ năm

 5

 

II

Học phí hệ chính quy ch­ương trình khác năm học 2013-2014

Triệu đồng/ năm/hc sinh

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4

Cao đẳng: Liên thông

 

 

 

Hệ A: 360.000đ/ tháng/10 tháng

 3,6

 

 

Hệ B: 450.000đ/tháng/10 tháng

 4,5

 

5

TCCN

 

 

 

Hệ A: 320.000đ/tháng/10 tháng

 3,2

 

 

Hệ B: 400.000đ/tháng/10 tháng

 4

 

6

Cao đẳng nghề

 

 

 

Hệ A: 420.000đ/ tháng/10 tháng

 4,2

 

 

Hệ B: 530.000đ/ tháng/10 tháng

 5,3

 

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại tr­ường năm học 2013-2014

Triệu đồng/ năm

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

Đại học

 

 

 

Cao đẳng

 

 

IV

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

 

 

Từ Ngân sách

15.027

 

 

Từ học phí, lệ phí

9.533

 

 

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

 

 

 

Từ nguồn khác

1.26

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu