Danh sách bài viết theo chuyên mục
 


Học phí, lệ phí và các khoản phải thu khác từ người học
năm học 2011 - 2012
- Về mức thu học phí năm học (2011 - 2012):
+ Hệ Cao đẳng:
         Trong đó: - Sinh viên Hà Nội :   1.300.000 đ/1 kỳ
                        - Sinh viên Ngoại tỉnh: 1.600.000 đ/ 1 kỳ
+ Hệ liên thông       
-Sinh viên Hà Nội : 1.300.000  đ/1 kỳ
-Sinh viên Ngoại tỉnh: 1.600.000 đ/1 kỳ
+ Hệ TCCN:
          Trong đó: -Học sinh Hà Nội             :         1.100.000             đ/1 kỳ
                         -Học sinh Ngoại tỉnh         : 1.400.000                  đ/1 kỳ
+ Hệ TCN: Không có HS
          Trong đó: - Học sinh Hà Nội             :    đ/tháng
                        - Học sinh Ngoại tỉnh         :    đ/tháng
+ Số tháng thu: 10 tháng
  
- Mức học phí dự kiến cho cả khóa học:

 + Hệ Cao đẳng (30 tháng)    :

         Trong đó: - Sinh viên Hà Nội : 39.000.000 đ/khóa
                        - Sinh viên Ngoại tỉnh : 48.000.000 đ/khóa
+ Hệ liên thông (15 tháng) :   đ/khóa
         Trong đó: - Sinh viên Hà Nội :  19.500.000 đ/khóa
                        - Sinh viên Ngoại tỉnh : 24.000.000 đ/khóa
+ Hệ TCCN (20 tháng)
         Trong đó: - Học sinh Hà Nội :  22.000.000 đ/khóa                    
                        - Học sinh Ngoại tỉnh : 28.000.000 đ/khóa
+ Hệ TCN: (20 tháng): Không có HS
          Trong đó: - Học sinh Hà Nội:   đ/khóa
                         - Học sinh Ngoại tỉnh:   đ/khóa
- Về mức thu lệ phí tuyển sinh năm học (2011- 2012):
* Lệ phí đăng ký dự thi, xét tuyển : 
Hệ cao đẳng ( Dự thi):  30.000 đ/SViên      
Hệ trung cấp ( Xét tuyển): 30.000 đ/HSinh   
* Lệ phí dự thi : 
Hệ cao đẳng:     50.000 đ/SViên         
   
- Về các khoản thu khác (Năm học 2011-2012) :

 * Bảo hiểm thân thể : ( Tự nguyện )

Hệ Cao đẳng :  120.000   đ/1SViên/3năm
Hệ TCCN     :    90.000  đ/1HSinh/2năm
* Bảo hiểm y tế : ( Tự nguyện )
Hệ Cao đẳng :   209.160 đ/1SViên/3tháng
Hệ TCCN      :   209.160 đ/1HSinh/3tháng
* Khám sức khoẻ :   50.000 đ/1SViên, học sinh
* Kinh phí đoàn đội hội  :   18.000đ/1SViên, học sinh/1năm
* Áo thực hành đồng phục  :    85.000đ/1học sinh, sinh viên
* Thẻ học sinh, sinh viên    :   đ/ 1học sinh, sinh viên:
* Kinh phí nhập học   :    30.000đ/ 1học sinh, sinh viên
* Nước uống  :    20.000đ/ 1học sinh, sinh viên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu