Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

1.    Sinh viên lớp 40KTNL1 được học tiếp ( trường hợp đã bị tạm ngừng học lần 2 vào học kỳ 1 năm học 2015-2016).

 

2.    Sinh viên lớp 41CNTT được học tiếp (trường hợp do tạm ngưng học lần 2 học kỳ 1).

 

3.    Sinh viên lớp 41CNTT được học tiếp.

 

4.    Sinh viên lớp 41CNTT tạm ngừng học.

 

5.    Sinh viên lớp 41ĐĐT1 học tiếp.

 

6.    Sinh viên lớp 41ĐĐT1 tạm ngừng học.

 

7.    Sinh viên lớp 41ĐĐT2 học tiếp.

 

8.    Sinh viên lớp 41ĐĐT2 tạm ngừng học.

 

9.    Sinh viên lớp 41ĐĐT3 học tiếp.

 

10.  Sinh viên lớp 41ĐĐT3 tạm ngừng học.

 

11.  Sinh viên lớp 41ĐTTT học tiếp.

 

12.  Sinh viên lớp 41KTNL học tiếp.

 

13.  Sinh viên lớp 41TĐH học tiếp.

 

14.  Sinh viên lớp 41THUD học tiếp.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: