Asset Publisher

Hướng dẫn HSSV đăng ký học bù, thi lại, học lại

HƯỚNG DẪN HỌC SINH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ
 
1.     ĐĂNG KÝ HỌC BÙ
-       Học sinh xem danh sách không đủ điều kiện dự thi lần 1 để biết số tiết phải đăng ký học bù tại bảng tin của các khoa chuyên môn.
-       Học sinh đăng ký học bù và kinh phí học bù với các giáo vụ khoa phụ trách các học phần/ môn học.
-       Học sinh thực hiện việc học bù các học phần/ môn học theo khoa chuyên môn phụ trách bố trí lịch và thời gian.
-       Sau khi học đủ số tiết phải học bù, học sinh xem lịch thi lần 2 tại bảng tin của trường hoặc khoa chuyên môn để thực hiện.
2.     ĐĂNG KÝ THI LẠI
-       HSSV xem danh sách thi lại và thời gian đăng ký, nộp kinh phí với giáo vụ khoa tại bảng tin của các khoa chuyên môn.
-       HSSV đăng ký thi lại và nộp kinh phí thi lại với các giáo vụ khoa phụ trách học phần/ môn học.’
-       Xem lịch thi lại tại bảng tin của trường hoặc tại bảng tin của khoa chuyên môn để thực hiện.
3.     ĐĂNG KÝ HỌC LẠI
-       HSSV xem danh sách học lại các học phần và thời gian đăng ký, nộp kinh phí học lại tại bảng tin của các khoa chuyên môn.
-       Đăng ký học lại (theo mẫu số 8) và nộp kinh phí học lại học phần/ môn học với các giáo vụ khoa phụ trách học phần/ môn học.
-       Nhận lại đơn đăng ký học lại (01 bản photo) khi đã có chữ ký xác nhận của phòng đào tạo để biết thời gian học và lớp theo học học lại học phần/ môn học từ các giáo vụ khoa.
-       Thực hiện học lại theo đúng kế hoạch sắp xếp theo đơn đăng ký học lại học phần/ môn học.
-       Xem lịch thi các học phần/ môn học phải học lại tại bảng tin của trường hoặc các khoa phụ trách học phần theo thời gian của học kỳ đó.