Asset Publisher

Kết quả thi học kỳ 1 lần 1 K35 hệ Cao đẳng

 

 
 
 
KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN 

      
       1. Hệ Cao đẳng :
 
                       - Năm thứ nhất (2007-2008)    
                                                     Học kỳ I
                                                              Lần 1:
                                                                       K34: 34CĐNL;  34CĐTH; 34CĐVT134CĐVT2
                                                               
                                                              Lần 2
                                                                       K34: 34CĐNL;  34CĐTH; 34CĐVT1;  34CĐVT2
                                                     Học kỳ II 
                           
                                                             Lần 1:
                                                                       K34: 34CĐNL;  34CĐTH; 34CĐVT1;  34CĐVT2
                                                               
                                                              Lần 2
                                                                       K34: 34CĐNL;  34CĐTH; 34CĐVT1;  34CĐVT2

                      - Năm thứ hai (2008-2009)
                                                 Học kỳ III
                                                              Lần 1:
                                                                       K34: 34CĐNL34CĐTH; 34CĐVT134CĐVT2
                                                 Học kỳ IV
      
               
       2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:
                      - Năm thứ nhất (2007-2008)    
                                                     Học kỳ I
                                                              Lần 1: 
                                                                     K34: 34ML1;    34ĐCN1;   34MT1;   34TH;   34DV1;    34ML2;    34TDH
                                                              Lần 2
                                                     Học kỳ II 
                                                             Lần 1
                                                             Lần 2
                      - Năm thứ hai (2008-2009)
                                                 Học kỳ III
                                                              Lần 1: 
                                                                    K34: 34ML1;    34ĐCN1;              34MT1;   34TH;   34DV1;   34ML2;   34TDH
                                                 Học kỳ IV
 
          
   3. Hệ Trung cấp nghề:
                      - Năm thứ nhất (2007-2008)    
                                                     Học kỳ I
                                                              Lần 1: 
                                                                    K34: 34ĐL;    34ĐXN;   34CNMT;   34ĐT
                                                              Lần 2
                                                     Học kỳ II 
                                                             Lần 1
                                                             Lần 2
                      - Năm thứ hai (2008-2009)
                                                 Học kỳ III
                                                              Lần 1: 
                                                 Học kỳ IV