Asset Publisher

Kết quả thi học sinh giỏi cấp trường

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2009 - 2010
 
 

TT
Họ , đệm
Tên
Lớp
Nghề (Môn)
Số
Điểm thi
 
 
 
 
 
Phách
LT
TH
TB
 
1
Phan Quý
Phi
36MT
Chính trị
C1
6
x
6
2
Trịnh Quang
Tuyến
-
-
C2
8.5
x
8.5
3
Nguyễn Văn
Giới
36ML3
-
C3
7
x
7
4
Đoàn Ngọc
Thuỷ
-
-
C4
6
x
6
5
Trương Quang
Ninh
36ĐCN
-
C5
5
x
5
6
Phạm Văn
Công
-
-
C6
6
x
6
7
Nguyễn Ngọc
Sơn
-
-
 
0
x
0
8
Vũ Lê
Tùng
-
-
 
0
x
0
9
Nguyễn Tiến
Thành
36TH
-
C7
7
x
7
10
Dương Văn
Đăng
-
-
C8
7.5
x
7.5
11
Nguyễn Thị
Đoan
-
-
C9
7
x
7
12
Vũ Thị Huyền
Trang
-
-
C10
5.5
x
5.5
13
Lê Thị
Hảo
36ĐV
-
C11
7.5
x
7.5
14
Phạm Như
Đông
-
-
C12
9
x
9
15
Lao Thị
Tuyết
-
-
C13
9
x
9
16
Hoàng Công
Chương
36 MT
Pháp luật
L1
8
x
8
17
Bùi Mạnh
Tuấn
-
-
L2
8.5
x
8.5
18
Phạm Ngọc
Thuỷ
-
-
L3
7.5
x
7.5
19
Nguyễn Ngọc
Điệp
-
-
L4
5
x
5
20
Nguyễn Viết
Sơn
36MT
-
L5
7
x
7
21
Phan Tiến
Trung
-
-
L6
6
x
6
22
Trần Văn
Vi
-
-
L7
6.5
x
6.5
23
Nguyễn Bá
Ngọc
-
-
L8
6
x
6
24
Bùi Công
Hoan
-
-
L9
7
x
7
25
Phan Thanh
Ngọc
-
-
L10
7
x
7
26
Ngô Văn
Bình
-
-
L11
6.5
x
6.5
27
Lê Đình
Thịnh
-
-
L12
5
x
5
28
Lê Anh
Đức
-
-
L13
8
x
8
29
Vũ Trung
Đức
36MT
Anh văn
E1
5
6
5.6
30
Hà Mạnh
Hùng
36ML1
-
E2
3
6
5
31
Ngô Đức
Thuận
36ML2
-
E3
4
7
6
32
Nguyễn Phú
-
-
E4
7.5
9
8.5
33
Nguyễn Văn
Long
36ML3
-
E5
4
6
5.3
34
Nguyễn Hồng
Quân
-
-
E6
5
7.5
6.7
35
Phùng THị
Nguyệt
36ĐV
-
E7
4
7
6
36
Doãn Thế
Tuyền
-
-
E8
9
9
9
37
Trịnh Văn
Hiệp
-
-
E9
8
9
8.7
38
Nguyễn Đức
Tâm
-
-
E10
3
7
5.7
39
Nguyễn Thị
Phương
36 ĐCN
-
E11
9
8
8.3
40
Nguyễn Văn
Phương
-
-
E12
5.5
7
6.5
41
Nguyễn Ngọc
Sơn
-
-
 
0
0
0
42
Nguyễn Văn
Hiếu
-
-
E13
3.5
7
5.8
43
Bùi Quý
Tùng
35ĐV
-
E14
9
8
8.3
Vũ Đình
Việt
35TH
Tin văn phòng
T1
9
9.5
9.3
45
Nguyễn Thị
Chung
-
-
T2
7
9
8.3
46
Phan Thị Mỹ
Hạnh
-
-
T3
7
8
7.7
47
Trần Hải Đăng
Nam
-
-
T4
8
9.5
9
48
Phạm Đỗ Ngọc
Sáng
-
-
T5
9
9
9
49
Ngô Đức
Thiện
-
-
T6
9
9.5
9.3
50
Phạm Thị
Hằng
-
-
T7
8
9.5
9
51
Châu Tuấn
Anh
35MT
KTV tin học
T8
8
8
8
52
Lê Anh
Chiến
-
-
T9
8
8
8
53
Nguyễn Đắc
Hưng
-
-
T10
8
9
8.7
54
Nguyễn Ngọc
Hưng
-
-
T11
8
9
8.7
55
Nguyễn Đức
Thuỵ
-
-
T12
7
9
8.3
56
Lê Thiên
Quân
-
-
T13
7
9
8.3

 
Tổng số : 56 học sinh
 
T/M HỘI ĐỒNG THI                                           Hà Nội, ngày    tháng 12 năm 2009
PHÓ CHỦ TỊCH                                                                    Lập biểu                                                                        
 
 
                                                                                 
Phạm Tiến Dũng                                                 
 


 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2009 - 2010
(Kèm theo Quyết định số:                   ngày    tháng     năm 20     )
 
GIẢI NHẤT:
 

TT
Họ , đệm
Tên
Lớp
Nghề
Điểm thi
 
 
 
 
Môn thi
LT
TH
TB
1
Phạm Như
Đông
36ĐV
Chính trị
9
 
9.0
2
Lao Thị
Tuyết
36ĐV
Chính trị
9
 
9.0
3
Doãn Thế
Tuyền
36ĐV
Anh văn
9
9
9.0
4
Vũ Đình
Việt
35TH
Tin VP
9
9.5
9.3
5
Trần Hải Đăng
Nam
35TH
Tin VP
8
9.5
9.0
6
Phạm Đỗ Ngọc
Sáng
35TH
Tin VP
9
9
9.0
7
Ngô Đức
Thiện
35TH
Tin VP
9
9.5
9.3
8
Phạm Thị
Hằng
35TH
Tin VP
8
9.5
9.0

 
GIẢI NHÌ:

TT
Họ , đệm
Tên
Lớp
Nghề
Điểm thi
 
 
 
 
Môn thi
LT
TH
TB
1
Trịnh Quang
Tuyến
36MT
Chính trị
8.5
 
8.5
2
Bùi Mạnh
Tuấn
36MT
Pháp luật
8.5
 
8.5
3
Nguyễn Phú
36ML2
Anh văn
7.5
9
8.5
4
Trịnh Văn
Hiệp
36ĐV
Anh văn
8
9
8.7
5
Nguyễn Đắc
Hưng
35MT
KTV Tin học
8
9
8.7

 
GIẢI BA:

TT
Họ , đệm
Tên
Lớp
Nghề
Điểm thi
 
 
 
 
Môn thi
LT
TH
TB
1
Hoàng Công
Chương
36 MT
Pháp luật
8
 
8.0
2
Lê Anh
Đức
36 MT
Pháp luật
8
 
8.0
3
Nguyễn Thị
Phương
36ĐCN
Anh văn
9
8
8.3
4
Bùi Quý
Tùng
35ĐV
Anh văn
9
8
8.3
5
Nguyễn Thị
Chung
35TH
Tin VP
7
9
8.3
6
Châu Tuấn
Anh
35MT
KTV Tin học
8
8
8
7
Lê Anh
Chiến
35MT
KTV Tin học
8
8
8
8
Nguyễn Đức
Thuỵ
35MT
KTV Tin học
7
9
8.3
9
Lê Thiên
Quân
35MT
KTV Tin học
7
9
8.3

 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH:

TT
Họ , đệm
Tên
Lớp
Nghề
Điểm thi
 
 
 
 
Môn thi
LT
TH
TB
1
Nguyễn Văn
Giới
36ML3
Chính trị
7
 
7.0
2
Nguyễn Tiến
Thành
36TH
Chính trị
7
 
7.0
3
Dương Văn
Đăng
36TH
Chính trị
7.5
 
7.5
4
Nguyễn Thị
Đoan
36TH
Chính trị
7
 
7.0
5
Lê Thị
Hảo
36ĐV
Chính trị
7.5
 
7.5
6
Phạm Ngọc
Thuỷ
36MT
Pháp luật
7.5
 
7.5
7
Nguyễn Viết
Sơn
36MT
Pháp luật
7
 
7.0
8
Bùi Công
Hoan
36MT
Pháp luật
7
 
7.0
9
Phan Thanh
Ngọc
36MT
Pháp luật
7
 
7.0
10
Phan Thị Mỹ
Hạnh
35TH
Tin VP
7
8
7.7

                                                                            
Tổng số HS đạt giải: 32
Trong đó :    Giải nhất: 08 hs
                   Giải Nhì: 05 hs
                   Giải Ba:    09 hs
                   Giải KK: 10 hs
                                 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
Phạm Tiến Dũng
THƯ KÝ
 
 
 
 
Nguyễn Thị Tuyết Thanh