Asset Publisher

Danh sách dự kiến HSSV bị cảnh báo K44, K45 học kỳ 2 năm học 2019-2020 và Danh sách học tiếp K42, K43

 

DANH SÁCH

DỰ KIẾN HỌC SINH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO KHÓA 44, KHÓA 45 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 

VÀ DANH SÁCH HỌC TIẾP KHÓA 42, KHÓA 43